DNA

Vad är DNA?

Frågor: Hur kommer det sig att vi människor, djur och växter ser så annorlunda ut?

Hur är informationen lagrad?

Hur är DNA uppbyggt?

Var finns DNA?

Svar: Det är för att allt DNA är olika uppbyggt. Allt DNA är uppbyggda av fyra olika kvävebaser A=Adenin, T=Tymin, C=Cytosin och G=Guanin. Kvävebaserna är alltid ihopsatt

dna-1020670_960_720

bildkälla: Tumisu CC0 Public Domain

a med en speciell kvävebas: T med A och C med G. De här kvävebaserna bygger upp DNA molekylen. Det är som pusselbitar består alltid av samma. Kvävebaser sitter med en dubbel helix som består av proteiner.

DNA finns i allt som är en organism. Organism är en levande varelse med en egen ämnesomsättning/ en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material. Dna-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. Det betyder att allt som är en organism har DNA i sig. Informationen är lagrad i tre olika steg. Steg 1 Transkriptionen kopieras en gens sekvens av nukleotider i en DNA- molekyl till en motsvarande sekvens i en RNA- molekyl. Steg 2 Transporteras RNA- molekylen från cellkärnan till ribosomerna i cell där proteintillverkning ska äga rum. Steg 3 (sista steget) Paras varje kodon i mRNA- molekylen ihop meden viss version av en tRNA- molekyl som bundits med en aminosyre- molekyl av rätt sort.

Begrepp: Transkriptionen= Är den process med genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA.

RNA= Riobonukleinsyra är en makromolekyl som finns i alla levande organismer, men finns mest i kortlevande molekyler som en del virus, t.ex. hiv. DNA har en dubbelhelix och det har inte RNA därför lever kortlevande molekyler kortare än de molekyler som har ett DNA.

Ribosomerna är de enzymer i cellerna där långa kedjor av aminosyror bildas och utgör de centrala steget i proteinsyntesen.

mRNA= det är mRNA- molekylerna som informationen i cellkärnans DNA förs över till riobsomerna. ( mRNA = Budbärar- RNA)

tRNA= som har till uppgift att transportera- RNA- molekylen till ribosomerna i cellen för att användas i proteinsyntessen.

Aminosyre är en kemisk förening som både amingrupp och en karboxylgrupp (20 aminosyror som proteiner vanligtvis består av)

Proteinsyntesen= är den process i cellen som tillverkar proteiner.

Nukleotider= är den molekylära byggstenar som DNA och RNA är uppbyggda av.

Eleonora och Jack 8G